Kennisgeving van een in Spanje begane verkeersovertreding

Dit is de inhoud van de kennisgeving aan de eigenaar van een snelheidsovertredingsticket in Spanje. De inhoud is in het Nederlands als het voertuig in kwestie een Nederlands kenteken heeft. Er is een telefonische hulplijn met een Engelstalige hulplijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag; het telefoonnummer is 00 34 987010559.

Kennisgeving van een in Spanje begane verkeersovertreding

Het Directoraat-generaal Verkeer – DGT, de nationale overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de controle van het verkeer en de verkeersveiligheid – vestigt uw aandacht op het bestaan van een snelheidsovertreding die in Spanje is begaan op DD/MM/JJJJ, met het voertuig met kenteken BBAAAB. De details van de verkeersovertreding staan op de achterzijde van dit document beschreven.

U bent ingeschreven in het Voertuigregister van het Verenigd Koninkrijk, als houder van het bovengenoemde voertuig. Indien u niet de bestuurder van het voertuig was op de hierboven vermelde datum, moet u schriftelijk de identiteit van de persoon die op die datum rijdt opgeven, zoals vereist door Art. 11 van de Wet op het wegverkeer, motorvoertuigen en verkeersveiligheid, Koninklijk Wetsbesluit 6/2015 van 30 oktober (LTSV, in het Spaans).

Het bedrag van de financiële sanctie voor deze overtreding is X00,00€. Echter, als de betaling wordt gedaan binnen 20 dagen na ontvangst van deze brief, hebt u recht op een korting van 50% (het verschuldigde bedrag is XX0.00€), wat de beëindiging van de procedure zou betekenen. Na het verstrijken van deze termijn als u de financiële boete niet heeft betaald of er geen beroep tegen heeft aangetekend, moet u het totale bedrag -100%- van de financiële boete betalen. Op pagina 3 van dit document vindt u meer informatie over de verschillende wijzen van betaling.

Deze kennisgeving wordt behandeld onder de Spaanse nationale wetgeving en wordt, voor alle juridische doeleinden, beschouwd als het inleiden van een inbreukprocedure betreffende het wegverkeer, overeenkomstig de wet op het wegverkeer, motorvoertuigen en verkeersveiligheid (LTSV, in het Spaans).

Relevante gegevens over de overtreding

a) gegevens over het voertuig waarmee de overtreding is begaan:

 • Inschrijfnummer: BBAAAB
 • Land van registratie: Verenigd Koninkrijk / Republiek Ierland
 • Merk en model: voertuigmerk en model

b) gegevens over de overtreding:

 • Incident gemeld: Reizen met 97 km/u is de maximumsnelheid van 80 km/u.
 • Datum en tijd: 21/12/2017 – 10:30 uur.
 • Locatie: WEG en KILOMETER.
 • Wettelijke bepalingen: Artikel 52.1 van het Algemeen verkeersreglement (Koninklijk Besluit 1428/2003 van 21 november 2003).

c) Gegevens over het apparaat dat werd gebruikt om de overtreding op te sporen:

 • Identificatie: Cinemometer-ID.

Identificatie van de bestuurder

Indien u niet de bestuurder van het voertuig was op de datum waarop de overtreding werd begaan en overeenkomstig artikel 11 van de LTSV, bent u verplicht het door u ondertekende antwoordformulier met de volgende informatie in te dienen:

 • Record nummer.
 • Naam en achternaam van de bestuurder.
 • Geboortedatum van de bestuurder.
 • Nummer van het rijbewijs, datum van afgifte en land van de bestuurder.
 • Adres van de bestuurder.

U kunt dit formulier binnen 20 dagen na ontvangst van deze kennisgeving verzenden door een van de volgende personen
middelen:

 • Fax: 0034 902512151
 • Post. Schrijf naar: CTDA – Apartado Correos 505. León – 24080 – SPANJE.

Toepasselijke wetgeving

Het gemelde incident is een ZIEKERIOUS-delict als bedoeld in artikel 76, onder a), van de LTSV. Indien de betaling wordt verricht met toepassing van de korting van 50%, houdt dit in dat gebruik wordt gemaakt van de verkorte procedure van artikel 94 van het LTSV, waarbij afstand wordt gedaan van elk recht op beroep tegen de boete en de inbreukprocedure op de dag van betaling wordt beëindigd. Indien u in beroep wenst te gaan tegen de boete en/of bewijs te leveren in uw verweer, heeft u 20 dagen de tijd om dit te doen en ziet u af van elk recht op de vermindering van 50% van het bedrag van de boete. U kunt een beroep doen op het CTDA per post of per fax, zowel het adres als het faxnummer zijn hierboven vermeld. Indien u de financiële sanctie niet betaalt, er geen beroep tegen aantekent of geen andere bestuurder identificeert, leidt deze kennisgeving op zich en zonder dat u een definitieve beslissing moet nemen, tot de beëindiging van de inbreukprocedure en wordt de financiële sanctie binnen 30 dagen definitief (artikel 95.4 van het LTSV). Vanaf dat moment heeft u 20 dagen de tijd om de boete te betalen, zonder enige korting. De sanctionerende instantie in het kader van de procedure is de sanctie-eenheid van de CTDA, waarbij de directeur van de CTDA de bevoegde autoriteit is voor het nemen van een definitieve beslissing, door delegatie van het hoofd van de provinciale verkeersdienst in de provincie waar de overtreding is begaan, overeenkomstig artikel 84.2 van de LTSV. Deze zaak vervalt één jaar na de inleiding ervan indien er geen definitieve beslissing is genomen, tenzij er wettelijke redenen zijn om de zaak stop te zetten (artikel 112 van de LTSV).

LTSV: Herschikking van de wet op het verkeer, het autoverkeer en de verkeersveiligheid. Koninklijk Besluit 6/2015 van 30 oktober.

CTDA: Spaans nationaal centrum voor automatische boeteverwerking.

Snelheidslimieten in Spanje.

Scroll naar top